"Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды жеткізу қағидалары

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2016 жылғы 19 сәуірдегі
№ 234 қаулысымен
бекітілген
"Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды жеткізу қағидалары
Ескерту. Қаулы қағидамен толықтырылды – ҚР Үкіметінің 25.08.2018 № 523 қаулысымен.
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы "Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды жеткізудің қағидалары (бұдан әрі – Инфрақұрылымды жеткізу қағидалары) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес әзірленді әрі шағын және орта кәсіпкерлік және индустриялық аймақтардың жобаларына жетіспейтін инфрақұрылымды жеткізу шарты мен тетігін айқындайды.
2. Өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды шағын және орта кәсіпкерлік пен индустриялық аймақтардың жобаларына жеткізу "Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау және дамытудың мемлекеттік бағдарламасы (бұдан әрі – Бағдарлама) шеңберінде жүзеге асырылады.
3. Өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту – жаңа өндіріс құруға, жұмыс істеп тұрған өндірісті жаңғыртуға және кеңейтуге бағытталған жекелеген жобалар үшін дербес (оның ішінде бірнеше жобаларды қамтамасыз ету үшін), сол сияқты индустриялық аймақтар құру шеңберінде шағын және орта кәсіпкерліктің жетіспейтін инфрақұрылымын жеткізу болып табылады.
4. Шағын және орта кәсiпкерлік және индустриялық аймақтар жобаларының инфрақұрылымын дамытуға қаражат бөлу Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
5. Жетіспейтін инфрақұрылымды жеткізуге көзделген қаражат белгіленген тәртіппен бекітілген төлемдер бойынша тиісті бюджеттік бағдарламаның жеке қаржыландыру жоспарының негізінде төмен тұрған бюджеттерге нысаналы трансферттермен беріледі.
6. Өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды жеткізу нысанында қолдау шараларын қаржыландыру республикалық және жергілікті бюджеттердің, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың резервтерін пайдалануға жол беріледі.
2-тарау. Терминдер мен анықтамалар
7. Осы Инфрақұрылымды жеткізу қағидаларында мынадай терминдер мен анықтамалар қолданылады:
1) бюджеттік процесс – бюджетті жоспарлау, қарау, бекіту, атқару, нақтылау және түзету, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікті жүргізу, бюджеттік есеп және бюджеттік есептілік, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау, бюджеттік мониторингілеу және нәтижелерді бағалау бойынша Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасымен регламенттелетін мемлекеттік органдардың қызметі;
2) жергiлiктi бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi – облыс (астана, республикалық маңызы бар қалалар) әкiмi айқындаған бюджеттiк бағдарламалардың нәтижелерiн жоспарлауға, негіздеуге, іске асыруға және нәтижелерге қол жеткізуге жауапты жергiлiктi атқарушы органның құрылымдық бөлiмшесi;
3) бюджеттік инвестициялық жоба (бұдан әрі – БИЖ) – объектілерді жаңадан құруға не қолданыстағы объектілерді реконструкциялауға, сондай-ақ белгілі бір уақыт кезеңі ішінде бюджеттік бағдарлама әкімшісі тікелей бюджет қаражаты есебінен іске асыратын ақпараттық жүйелерді құруға, енгізуге және дамытуға бағытталған аяқталған сипаттағы іс-шаралар жиынтығы;
4) бюджеттік инвестициялық жобаларды мониторингілеу – бюджет қаражаты бөлінген сәттен бастап пайдалануға беру сәтіне дейін жаңа объектілер (салу) құру, қолданыстағы объектілерді реконструкциялау барысы туралы ақпаратты тұрақты және жүйелі жинау және талдау бойынша іс-шаралар кешені;
5) қаржылық-экономикалық негіздеме (бұдан әрі – ҚЭН) – заңды тұлғалардың жарғылық капиталына бюджет қаражатын салу орындылығы, негізділігі және нәтижелерін бағалау жөніндегі мәліметтерді қамтитын құжат;
6) нəтижелер көрсеткіштері – стратегиялық жоспарды, аумақтарды дамыту бағдарламасын және (немесе) бюджеттік бағдарламаларды іске асыру жөніндегі мемлекеттік орган қызметін сипаттайтын нысаналы индикаторлар тікелей жəне түпкілікті нəтижелер жиынтығы;
7) құрылыстың сметалық құны (бұдан әрі – сметалық құн) – сомасы жобалық материалдар мен сметалық-нормативтік база негізінде анықталатын объект салуды жүзеге асыру үшін қажетті ақша;
8) техникалық-экономикалық негіздеме (бұдан әрі – ТЭН) – негізгі техникалық, технологиялық және басқа шешімдер туралы мәліметтерді қамтитын құжат, сондай-ақ негізгі техникалық-экономикалық параметрлерді айқындаумен пайдалар мен шығындарды экономикалық талдау негізінде жүргізілетін бюджеттік инвестициялық жобаның жүзеге асырылуы мен тиімділігін зерттеу нәтижелері;
9) түпкiлiктi нәтиже – мемлекеттiк орган қызметiнiң тікелей нәтижелерiне қол жеткiзуге негізделген стратегиялық жоспардың, аумақтарды дамыту бағдарламасының және (немесе) бюджеттiк бағдарламаның мақсатын санмен өлшейтін бюджеттік бағдарлама көрсеткіші;
10) тікелей нәтиже – көзделген бюджет қаражаты шегінде ұсынылатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктердің және көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің көлемінің сандық сипаттамасы, оларға қол жеткізу осы функцияларды жүзеге асыратын ұйымның қызметіне, өкілеттіктеріне немесе қызметтер көрсетуге байланысты;
11) кәсіпкер – Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес өз қызметін жүзеге асыратын шағын және (немесе) орта кәсіпкерлік субъектісі;
12) Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі – облыс (астананың, республикалық маңызы бар қалалардың) әкімі анықтайтын облыстық деңгейде (астана, республикалық маңызы бар қалалар) Бағдарламаны іске асыруға жауапты жергілікті атқарушы органның құрылымдық бөлімшесі;
13) аяқталмаған құрылыс – тапсырыс берушінің пайдалануға беру үшін белгіленген тәртіппен қабылданбаған және оның мақсатсыз (тұру, қызмет көрсету, өнім шығару, пайда табу және өзге де пайдалану түрлері) пайдаланылатын құрылыс объектісі;
14) құрылыс жобасы (құрылыс жобасы) – көлемді жоспарлау, конструктивті, технологиялық, инженерлік, табиғат қорғау, экономикалық және басқа да шешімдерді қамтитын жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасы, сондай-ақ құрылысты ұйымдастыру және жүргізу, аумақты инженерлік дайындау, абаттандыру үшін сметалық есептеулер. Құрылыс жобаларына сондай-ақ аяқталмаған объектілердің құрылысын консервациялау жобалары және өз ресурстары таусылған объектілерді кейіннен кәдеге жарату;
15) инженерлік инфрақұрылым – халықтың тіршілік әрекетіне, сондай-ақ өндірістің тұрақты жұмыс істеуіне немесе тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің айналымына қалыпты жағдай жасайтын кәсіпорындардың (ұйымдардың), объектілердің (ғимараттар мен құрылыстардың), коммуникациялар мен инженерлік және қамтамасыз ету желілерінің жиынтығы;
16) объектiнi пайдалануға қабылдау актiсi – бекiтiлген жобаға және мемлекеттiк (мемлекетаралық) нормативтерге сәйкес объект құрылысының аяқталуын және объектiнiң пайдалануға толық дайындығын растайтын құжат;
17) заманауи форматтағы сауда объектілері – тауарлардың бір мың немесе одан да көп атауы бар (бірліктерден) мамандандырылған немесе аралас ассортименті бар, дәстүрлі қызмет көрсету әдісімен қатар өзіне-өзі қызмет көрсету әдісімен, сондай-ақ қосымша сауда қызметтерін көрсете отырып, жұмыс істейтін, төлем карталарын пайдалана отырып, төлемдерді жүзеге асыруға арналған жабдығы (құрылғысы) бар, жоғары еңбек өнімділігі бар және сату алаңының шаршы метріне сатуы жоғары, аумақ шекарасы шегіндегі автокөлік құралдарының тұрағына арналған алаңның болуын көздейтін кемінде 500 шаршы метр сауда алаңы бар стационарлық сауда объектісі;
18) электрондық өтінім – ақпарат электрондық-цифлық нысанда берілген және электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған мемлекеттік қолдауды алуға арналған өтініш;
19) электрондық құжаттар топтамасы – өтініш берушінің немесе тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған, ол осы құжатты куәландыруға өкілеттігі бар, не Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығының уәкілетті жұмыскері, мемлекеттік қызметті алушының жазбаша келісімі негізінде оның жеке қатысуы кезінде берген төлнұсқа құжаттың түрін және ақпаратын (деректерін) электрондық цифрлық нысанда толығымен көрсететін құжаттар;
20) ақпараттық жүйе – ақпараттық өзара іс-қимыл арқылы белгілі бір технологиялық іс-шараларды іске асыратын және нақты функционалдық міндеттерді шешуге арналған ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және техникалық құжаттың ұйымдық реттелген жиынтығы;
21) мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi орган – тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктегi стратегиялық, экономикалық және бюджеттiк жоспарлау саласындағы функцияларды жүзеге асыратын жергiлiктi бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган;
22) мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган – стратегиялық және экономикалық жоспарлау, бюджеттiк саясатты әзiрлеу және қалыптастыру, сондай-ақ өңiрлiк даму саласындағы мемлекеттiк саясатты қалыптастыру және іске асыру саласындағы басшылықты және салааралық үйлестiрудi жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;
23) жеке қаржыландыру жоспары – шығыстардың функционалдық және экономикалық сыныптамасына сәйкес міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жеке жоспары, төлемдер бойынша қаржыландырудың жеке жоспары нысанында қалыптастырылатын мемлекеттік мекеменің негізгі құжаты.
3-тарау. Жетіспейтін инфрақұрылымды жеткізу шарттары
8. Өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту экономиканың басым секторларында, өңдеу өнеркәсібінің салаларында және ИИДМБ-да анықталған көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерінде қызметтерін жүзеге асыратын кәсіпкерлер үшін, сондай-ақ жобаларды моноқалаларда, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендерде салалық шектеулерсіз және кәсіпкердің тіркелген жерін есепке алусыз жүзеге асыратын кәсіпкерлер үшін жүзеге асырылады.
9. Бөлінген қаражат: су бұру, сумен жабдықтау (сумен жабдықтауға ұңғыма бұрғылау), газдандыру, су таратқыш, бу құбырлары, жылумен жабдықтау, су құбырлары, теміржол тұйықтары, кірме теміржолдар, телефон желілері, кіші электр станциялары, электр беру желілері, септиктер, бу және газ құрылғылары инфрақұрылымын салуға (реконструкциялауға) бағытталған.
10. Жетіспейтін инфрақұрылымды жеткізу шағын және орта кәсіпкерлік объектілері аумағының шекарасына дейін жүзеге асырылады, бұл ретте кәсіпкерлік объектісінің ішкі аумағына инфрақұрылымды жеткізуге қаражат бөлу көзделмейді.
11. Инфрақұрылымды аумақтың шекарасына дейін және индустриялық аймақ ішіне жеткізу Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес жергiлiктi бюджеттен қоса қаржыландыру кезінде республикалық бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.
12. Жетіспейтін инфрақұрылымды жеткізу мынадай өлшемшарттарға сай келетін шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері үшін жүзеге асырылады:
1) жобаға салынған инвестициялардың көлемі 200 млн. теңгеден кем болмауы тиіс;
2) инфрақұрылымды салу (реконструкциялау) құны 50 млн. теңгеден кем болмайды, бұл ретте инфрақұрылым салудың (реконструкциялаудың) барынша көп сомасы 1,8 млрд.теңгеден аспауы тиіс.
13. Жетіспейтін инфрақұрылымды жеткізу мынадай өлшемшарттарға сай келетін индустриялық аймақтарды құру немесе дамыту жобалары үшін жүзеге асырылады:
1) жобаға салынған инвестиция көлемі 10 млрд. теңгеден кем болмауы тиіс;
2) инфрақұрылымды салу (реконструкциялау) құны 2 млрд. теңгеден кем болмайды.
14. Мынадай өлшемшарттарға сай келетін заманауи форматтағы сауда объектілерін салу жобаларына жетіспейтін инфрақұрылымды жеткізуге жол беріледі:
1) Астана, Алматы және Шымкент қалаларында кемінде 3 мың шаршы метр сауда алаңы бар;
2) облыстарда сауда алаңы кемінде 1 мың шаршы метр.
15. Бағдарламаның өлшемшарттарына сай келмейтін шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері мен индустриялық аймақтың жобаларына инфрақұрылым жеткізу жергілікті бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Бұл ретте жетіспейтін инфрақұрылымды жеткізу өлшемшарттарына сай келетін шағын және орта кәсіпкерлік және индустриялық аймақтың жобаларына жетіспейтін инфрақұрылымды жеткізу сондай-ақ жергілікті атқарушы органдардың қалауы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылуы мүмкін.
16. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің және индустриялық аймақтың жобаларына жетіспейтін инфрақұрылымды жеткізу жергілікті бюджеттен қоса қаржыландыру кезінде жергілікті бюджеттен құрылыс құнының кем дегенде 10 % мөлшерінде жүзеге асырылады.
Жергілікті атқарушы органдар шағын және орта кәсіпкерліктің және индустриялық аймақтың жобаларына жетіспейтін инфрақұрылымды жеткізу кезінде халықты жұмыспен қамту орталықтарының жолдамалары бойынша Бағдарламаға қатысушыларға құрылыс (реконструкциялау) кезінде жаңадан құрылатын жұмыс орындарының кемінде 10 %-ын қамтамасыз етеді.
17. Инфрақұрылымды салу (реконструкциялау) құны шағын және орта кәсіпкерлік жобалары құнының/индустриялық аймақтарды құру және дамыту жобасы құнының 50 %-нан аспауы тиіс.
18. Өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды салу (реконструкциялау) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
19. Республикалық бюджеттен, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан қаржыландыру жетіспейтін инфрақұрылымды жеткізуге өткен қаржы жылында тікелей нәтижелерге қол жеткізілмеген және жергілікті бюджеттен қоса қаржыландыру қамтамасыз етілмеген БИЖ-ді іске асыру үшін қаржыландырылмайды
20. Республикалық бюджеттен жоба алдындағы (ТЭН) немесе жобалау (жобалау-сметалық) құжаттаманы әзірлеуге байланысты шығындарды қаржыландыруға жол берілмейді.
4-тарау. Индустриялық аймаққа және шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері жобаларына жетіспейтін инфрақұрылымды алу үшін Бағдарламаға қатысушылардың өзара іс-қимыл тәртібі
21. Кәсіпкер Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне мына құжаттарды қоса бере отырып, инфрақұрылымды жеткізу немесе жақсарту қажеттігі негіздемесін қамтитын Инфрақұрылымды жеткізу қағидаларына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жетіспейтін өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды қаржыландыруға өтінішпен жүгінеді:
1) бизнес-жоспар;
2) Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау қағидаларына сәйкес ТЭН әзірлеуді талап етпейтін жобаларды қоспағанда, жобаның ТЭН-і;
3) жоба бойынша жобалау-сметалық құжаттама.
22. Құжаттарды алғаннан кейін Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі 5 (бес) жұмыс күні ішінде:
1) Бағдарламаның шарттарына сәйкестігі тұрғысынан кәсіпкердің жобасын тексереді;
2) өңірлік үйлестіру кеңесі (бұдан әрі – ӨҮК) үшін кәсіпкерлердің жобалары бойынша ұсынымдар әзірлейді;
3) ӨҮК қарауына құжаттардың толық топтамасын қоса бере отырып, кәсіпкерлер жобаларының тізімін ұсынады;
4) күн тәртібінің мәселесін қалыптастырады, ӨҮК отырысының күнін, уақытын және өткізу орнын анықтайды, ол туралы ӨҮК-тің барлық мүшелерін хабардар етеді.
23. Кәсіпкер құжаттарында және (немесе) оларда қамтылған деректер (мәліметтер) анық болмаған, сондай-ақ кәсіпкердің және (немесе) ұсынылған материалдардың, объектілердің, мемлекеттік қызметтерді ұсыну үшін қажетті деректердің, мәліметтердің және ақпараттың сәйкессіздігі, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкессіздігі анықталған жағдайда Бағдарламаның өңiрлiк үйлестiрушiсi мемлекеттiк қызметтi ұсынудан бас тарту туралы дәлелдi жауаппен кәсiпкерге хабарлама жiбередi.
24. ӨҮК отырысы жобаларды қалыптастыру шамасына қарай, бірақ айына кемінде 1 (бір) реттен сиретпей өткізіледі. ӨҮК мүшелерінің саны он екі адамнан аспауға тиіс, оның ішінде кемінде 50 % кәсіпкерлер қоғамдастығы болуға тиіс.
ӨҮК отырысы ӨҮК мүшелері санының кемінде үштен екісі (кворум) қатысқан жағдайда өткізіледі. Шешімді қатысушылардың жалпы санының кемінде үштен екісі қабылдайды.
25. ӨҮК өткізетін отырыс шеңберінде мынадай іс-шараларды жүзеге асырады:
1) кәсіпкердің және оның іске асыратын жобаларының Бағдарламаның өлшемшарттарына сәйкестігін тексеру;
2) ӨҮК мүшелері арасында кәсіпкерлік жобасы мен қоса беріліп отырған құжаттарды, оның ішінде құрылатын тұрақты жұмыс орындары туралы болжамды ақпаратты, бюджетке салық түсімдерін, шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері қорытындысы бойынша өнім өндіру көлемін қарау және талқылау;
3) талқылаудың нәтижелері бойынша, ӨҮК Бағдарламаға сәйкестігі тұрғысынан өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды салуды (реконструкциялауды) қаржыландыруға мүмкіндігі (мүмкін еместігі) туралы шешім қабылдайды.
26. ӨҮК шешімі тиісті хаттамамен ӨҮК отырысы өткізілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде ресімделеді. ӨҮК шешiмiнiң қолданылу мерзiмi оны қабылдаған күннен бастап 6 (алты) айды құрайды.
27. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі ӨҮК хаттаманы ресімдеген сәттен бастап ӨҮК-тің шешімі туралы кәсіпкерге хабарлама жібереді. Егер ӨҮК теріс шешім қабылдаған жағдайда, өңірлік үйлестіруші кәсіпкерге дәлелді жауап жолдайды.
28. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі ӨҮК хаттамасын ресімдеген сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде толық құжаттар топтамасын қоса бере отырып, кәсіпкерлер жобаларының тізімін, ӨҮК одан әрі іске асыру жөніндегі шараларды қабылдау үшін жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне хаттаманы жолдайды.
29. Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі қаражат бөлу қажеттігі туралы бюджеттік өтінімді қалыптастырады және мыналарға жолдайды:
1) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға – осы Инфрақұрылым жеткізу қағидаларының 12, 13 және 14-тармақтарының өлшемшарттарына сәйкес келетін кәсіпкерлердің субъектілерінің мақұлданған жобалары және индустриялық аймақтарды құру және дамыту жобалары бойынша;
2) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға –жергілікті бюджет қаражаты есебінен инфрақұрылымды жеткізуді жоспарлап отырған және құрылыс құнынан 10 % мөлшерінде жобаларды қоса қаржыландыруды көздейтін кәсіпкерлердің жобалары бойынша.
30. Жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшісі бюджеттік өтінімде қамтылған ақпараттар мен есептеулердің толықтығы мен анықтығын қамтамасыз етеді.
31. Бюджеттік өтінім келіп түскеннен кейін уәкілетті орган мынадай іс-шараларды жүзеге асырады:
1) бюджеттік процестің шеңберінде бюджеттік өтінімнің Бағдарламаның шарттарына және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкестігін қарайды;
2) қажет болған жағдайда жергілікті бюджет бағдарламаларының әкімшіліктерінен БИЖ-ді іріктеу бойынша неғұрлым толық талдау және шешім қабылдау үшін қажетті қосымша мәліметтер мен құжаттарды талап етеді;
3) құжаттардың толық топтамасымен БИЖ тізімін қалыптастырады;
4) шығындар көлемін негіздеу үшін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес жиынтық бюджеттік өтінім жібереді;
5) жергілікті бюджет бағдарламаларының әкімшілеріне бюджеттік комиссияның қарап, шығарған шешімі бойынша өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды салудың (реконструкциялаудың) мүмкіндігі (немесе мүмкін еместігі) туралы хабарлайды.
32. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық/жергілікті уәкілетті орган мыналарды жүзеге асырады:
1) бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің бюджеттік өтінімдерін олардың Қазақстан Республикасының бюджеттік және өзге де заңнамаларына, әлеуметтік-экономикалық даму болжамына, қолданыстағы табиғи нормалар мен стратегиялық жоспарлардың жобаларына немесе бюджеттік бағдарламалардың стратегиялық жоспарлары мен жобаларына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың жобаларына сәйкестігі тұрғысынан қарайды, бұл ретте бюджеттік өтінімдерді қарау кезінде сондай-ақ әрбiр бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың түрлерiн есептеу кезінде басшылыққа алу үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында белгіленген тауарларға, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерге арналған бағалардың дерекқорын пайдаланылады.
Бюджеттік өтінім Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, оны жасап, ұсынатын мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жөніндегі орталық уәкілетті орган/жергілікті уәкілетті орган оны бюджеттік бағдарлама әкімшісіне қараусыз қайтаруға міндетті;
2) материалдарды қараудың нәтижесінде бюджеттік өтінімдер мен бюджеттік бағдарламалар бойынша қорытындылар қалыптастырып, оларды тиісті бюджеттік комиссияға жібереді;
3) уәкілетті органды/жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілерін бюджеттік комиссияның шешімі туралы хабардар етеді;
4) Қазақстан Республикасы Үкіметінің/жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджет туралы заңның іске асырылуы туралы/жергілікті бюджет туралы мәслихат шешімін іске асыру туралы қаулы жобаларын әзірлейді.
33. Республикалық бюджет туралы заңның орындалуы туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы Қазақстан Республикасының Президенті республикалық бюджет туралы заңға қол қойған күннен бастап күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде қабылданады.
34. Жергілікті бюджет туралы мәслихат шешімін іске асыру туралы жергілікті атқарушы органның шешімі (аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімінің шешімі) мәслихат жергілікті бюджетті бекіткеннен кейін күнтізбелік он төрт күн ішінде қабылданады.
35. Республикалық бюджет туралы заңға және мәслихаттардың кезекті қаржы жылына арналған жергілікті бюджет туралы шешімдеріне, Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың қаулыларымен кезекті қаржы жылына арналған республикалық және жергілікті бюджеттерді іске асыру туралы аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімінің шешімдеріне, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларына, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік өтінімдеріне, Қазақстан Республиканың мемлекеттік бюджеттік сыныптамасына, Республикалық және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің анықтамалығына сәйкес жеке қаржыландыру жоспарлары, бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің қаржыландыру жоспарлары, төлемдер бойынша түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары әзірленеді.
36. Кәсіпкерлік субъектілерінің объектілері мен индустриялық аймақтарға өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды жеткізу түріндегі қолдау шараларын қаржыландыру белгіленген тәртіппен бекітілген, төлемдер бойынша тиісті бюджеттік бағдарламаны қаржыландырудың жеке жоспары негізінде бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджеттерге нысаналы трансферттер аударуы арқылы жүзеге асырылады.
5-тарау. Индустриялық аймақтарды құру немесе дамыту жобаларына жетіспейтін инфрақұрылымды алу үшін Бағдарламаға қатысушылардың өзара іс-қимыл тәртібі
37. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі индустриялық аймақты құру немесе дамыту жобасын әзірлейді және оны ӨҮК қарауына жібереді.
Жоба Бағдарламаның өлшемшарттарына, сондай-ақ ИИДМБ-да айқындалған өңірлік мамандануға, жергілікті кәсіпкерліктің мүмкіндіктеріне сәйкес келген жағдайда ӨҮК оң шешім шығарады.
38. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі ӨҮК-нің оң шешімін алғаннан кейін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес құжаттардың толық топтамасын қоса бере отырып, индустриялық аймақты құру немесе дамыту жобасын уәкілетті органның және индустриялық-инновациялық даму саласындағы уәкілетті органның қарауына жібереді.
39. Индустриялық-инновациялық даму саласындағы уәкілетті орган өтінім келіп түскен кезден бастап 1 (бір) ай ішінде уәкілетті органға индустриялық аймақты құру немесе дамыту жобасының ИИДМБ шарттарына сәйкестігі туралы қорытындыны жібереді. Индустриялық-инновациялық даму саласындағы уәкілетті орган 1 (бір) ай ішінде қорытынды бермеген жағдайда, ол оң шешіммен берілді деп саналады.
40. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушілері Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес жетіспейтін инфрақұрылымды жеткізуге арналған бюджеттік өтінімді, оның ішінде құрылатын тұрақты жұмыс орындары, бюджетке түсетін салықтық түсімдер, шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің жобаларын іске асыру қорытындысы бойынша өнім өндірісінің көлемі туралы болжамды ақпарат береді.
41. Индустриялық-инновациялық даму саласындағы уәкілетті органның қорытындысын ескере отырып, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган өтінім келіп түскен кезден бастап осы Инфрақұрылымды жеткізу қағидаларының 4-тарауында регламенттелген тәртіппен индустриялық аймақтарды құру немесе дамыту бойынша жобаларды қарайды.
6-тарау. "Электрондық үкімет" веб-порталы арқылы кәсіпкердің электрондық өтінімді беру тәртібі
42. Жетіспейтін өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды қаржыландыруға өтінім беру ақпараттық жүйе арқылы электрондық түрде жүзеге асырылуы мүмкін.
43. Жетіспейтін өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды жүргізуге қаржыландыру алу үшін шағын және орта бизнес субъектісі "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы осы Инфрақұрылымды жеткізу қағидаларына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша электрондық өтінімді толтырады және электрондық құжаттар топтамасын қоса береді:
1) Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау қағидаларына сәйкес ТЭН әзірлеуді талап етпейтін жобаларды қоспағанда, жобаның ТЭН-і;
2) жоба бойынша жобалық-сметалық құжаттама.
44. Шағын және орта бизнес субъектісі бойынша, оның ішінде заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы куәлік және жеке кәсіпкерді тіркеу, субъектінің санаты туралы хабарлама бойынша мәліметтер автоматты түрде "электрондық үкімет" шлюзі жолымен тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелер арқылы айқындалады.
45. Кәсіпкер құжаттардың толық топтамасын ұсынбаған жағдайда, ақпараттық жүйе оның өтінімін тіркеуден бас тартады.
46. Кәсіпкер электрондық өтінімді ақпараттық жүйе арқылы тіркегеннен кейін мынадай әрекеттер жүзеге асырылады:
1) құжаттардың толықтығын тексеру;
2) тіркелген өтінімді Бағдарламаның өңiрлiк үйлестiрушiсiне толықтығын және Бағдарламаның шарттарына сәйкестiгiн тексеру үшін жiберу;
3) Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінің кәсіпкерден түскен өтінімді қарауы.
47. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі жобаны деректердің анықтығы мен Бағдарламаның шарттарына сәйкестігі тұрғысынан 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.
48. Кәсіпкер және/немесе мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті ұсынылған материалдар, объектілер, деректер мен мәліметтер Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда, Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі өтінімді тіркеген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде кәсіпкерге дәлелді бас тарту жібереді.
49. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі кәсіпкерлерден алған өтінімдерді қарастыруды аяқтағаннан кейін ӨҮК отырысы күн тәртібінің мәселесін қалыптастырады, өткізу күнін, уақытын және орнын айқындайды, ол туралы ӨҮК-нің барлық мүшелерін хабардар етеді.
50. ӨҮК өткізілетін отырыс шеңберінде мынадай іс-шараларды жүзеге асырады:
1) кәсіпкердің және ол іске асыратын жобалардың Бағдарламаның өлшемшарттарына сәйкестігін тексеруді;
2) ӨҮК мүшелері арасында кәсіпкерлік жобасы мен қоса берілетін құжаттарды, оның ішінде шағын және орта кәсіпкерлік жобаларын іске асыру қорытындылары бойынша құрылатын тұрақты жұмыс орындары, бюджетке салықтық түсімдер, өнім өндіру көлемдері туралы болжамды ақпаратты қарау және талқылау;
3) талқылаудың қорытындысы бойынша, ӨҮК Бағдарламаны орындау үшін өнеркәсіптік (индустриялық) инфрақұрылымды салуды немесе қайта құруды қаржыландыру мүмкіндігі немесе мүмкін еместігі туралы шешім қабылдайды.
51. ӨҮК-нің шешімі ӨҮК отырысы өткізілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде тиісті хаттамамен ресімделеді.
52. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі ақпараттық жүйе арқылы ӨҮК хаттамасының көшірмесін жүктеп, электронды цифрлық қолтаңбамен куәландырылған электрондық құжат нысанында кәсіпкердің "жеке кабинетіне" жібереді.
53. Бағдарламаға қатысушылардың жетіспейтін инфрақұрылымды жүргізудегі одан әрі өзара іс-қимылы осы Инфрақұрылымды жеткізу қағидаларының 4 және 5-тарауларында айқындалған тәртіпке сәйкес жүзеге асырылады.
54. Бағдарламаға қатысушылардың кәсіпкердің өтінімін қарауы туралы хабарламаны Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі кәсіпкердің "жеке кабинетіне" жібереді.
7-тарау. Бағдарламаның мониторингі
55. Бағдарламаны іске асыру мониторингісін кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган бекітетін Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау қағидаларының негізінде жергілікті бюджеттік бағдарламалардың уәкілетті органы/әкімшісі жүзеге асырады.
56. БИЖ іске асыру мониторингі:
1) БИЖ іске асыру барысы туралы ақпарат жинауды;
2) бюджеттік бағдарламаларға сәйкес бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген тікелей және түпкілікті нәтижелер туралы есеп дайындауды;
3) БИЖ бойынша қаржы қаражатының игерілген сомасы туралы ақпарат жинауды көздейді.
57. Мониторинг қорытындысы есепті қаржы жылы ішінде БИЖ бойынша орындалған жұмыстардың нақты және жоспарлы көлемдері мен қаржы қаражатының игерілген сомасы туралы ақпаратты қамтитын, қағаз және электрондық жеткізгіштердегі есеп болып табылады.
58. Нысаналы даму трансферттері есебінен іске асырылатын республикалық және жергілікті БИЖ бойынша жылдық мониторингті республикалық бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi мемлекеттiк жоспарлау жөніндегі орталық уәкiлеттi органға, оның iшiнде электрондық порталға жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 10 сәуірінен кешiктiрмей, мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде ұсынады.
Жиынтық ақпарат:
1) республикалық бюджет қаражаты есебінен іске асырылатын БИЖ туралы ақпаратты;
2) республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері және кредиттер есебінен іске асырылатын жергілікті БИЖ туралы ақпаратты қамтиды.
59. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылатын БИЖ іске асырылу барысы туралы жылдық мониторингті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган мемлекеттік және орыс тілдерінде дайындайды және есепті жылдан кейінгі жылдың 10 сәуірінен кешіктірмей облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың әкімдіктеріне ұсынады.
Жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері БИЖ іске асырудың жылдық мониторингін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға есепті жылдан кейінгі жылдың 1 сәуіріне дейін ұсынады.
Жиынтық ақпарат:
1) жергілікті бюджет қаражаты есебінен іске асырылатын БИЖ туралы ақпаратты;
2) аяқталған және өтпелі жобалар, әзірленетін ЖСҚ саны бойынша ақпаратты;
3) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеті қаражатының және облыстық бюджеттен нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен қаржыландырылатын БИЖ тізбесін, қаржыландыру жоспарының сомасы, нақты орындалу, аяқталған жобалар саны, игерілмеген сомалар мен оның себептері туралы ақпаратты қамтиды.
60. Нысаналы трансферттерді жергілікті атқарушы органдар тек тиісті бюджеттік бағдарламаларда белгіленген мақсаттарына сәйкес пайдаланады.
61. Мемлекеттiк аудиттiң нәтижелерi бойынша қабылданған аудиторлық қорытындыға сәйкес нысаналы трансферттердiң нысаналы мақсатында пайдаланылмаған сомалары бюджеттің атқарылуы жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындаған тәртіппен мемлекеттік аудит нәтижелерi бойынша қабылданатын аудиторлық қорытындыға қол қойылғаннан кейін үш айдан кешiктiрмей, осы трансферттерді бөлген жоғары тұрған бюджетке мiндеттi түрде қайтарылуы тиiс.
62. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң/облыстың жергiлiктi атқарушы органының шешiмi бойынша Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң/облыстың жергiлiктi атқарушы органының резервiнен бөлiнгендердi қоспағанда, республикалық/облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы даму трансферттерiнiң тиiстi қаржы жылында пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) сомалары нысаналы мақсаты сақтала отырып, келесі қаржы жылында пайдаланылуы (толық пайдаланылуы) мүмкін.
63. Қаржы жылы ішінде Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң/облыстың жергiлiктi атқарушы органының шешiмi бойынша пайдалануға (толық пайдалануға) рұқсат берілген, өткен қаржы жылында бөлінген нысаналы даму трансферттерінің пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) сомалары ағымдағы қаржы жылының соңына дейін оларды бөлген жоғары тұрған бюджетке қайтарылуы тиіс.
64. Қазақстан Республикасының Үкiметi, облыстың немесе ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергiлiктi атқарушы органы ағымдағы қаржы жылында одан әрі пайдалану (толық пайдалану) туралы шешім қабылдаған республикалық, облыстық және аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттердің пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) сомалары жылдың басындағы бюджет қаражатының қалдығы есебінен ағымдағы қаржы жылының 1 наурызына дейін оларды бөлген жоғары тұрған бюджетке қайтарылуы тиіс.
65. Мониторинг нәтижелері бойынша тікелей нәтижелерге қол жеткізілмеген және жергілікті бюджеттен бірлесіп қаржыландыру қамтамасыз етілмеген жағдайда жетіспейтін инфрақұрылымды жеткізу БИЖ іске асыруға қайта жүзеге асырылмайды.